STRONA ARCHIWALNA
Dziś jest: 18-06-2018 imieniny: Elżbiety, Marka, Pauli

...
 
Akty prawne
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2014 roku procedur przyjmowania wezwań przez dyspozytora medycznego i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego

DYREKTYWA 2005/36/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 7 września 2005 r.w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych

Ważniejsze zmiany w dyrektywie 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ws. Uznawania Kwalifikacji Zawodowych

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/55/UE z dnia 20 listopada 2013 r. zmieniająca dyrektywę 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych i rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym ("rozporządzenie w sprawie IMI")

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sposobu dokumentowania przypadków zastosowania przymusu bezpośredniego

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne

Ustawa o działalności leczniczej - Tekst ujednolicony na 01.01.2012 (plik PDF)

Nowa ustawa o samorządzie pielęgniarek i położnych z dnia 1 lipca 2011. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r., z wyjątkiem art. 93 ustawy, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia (plik PDF)

Nowa ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r., z wyjątkiem art. 95 i art. 99 ustawy, które wchodzą w życie z dniem 23 sierpnia 2011 r. (plik PDF)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie. (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2002 r.) (plik PDF)

Dz.U.68.20.122 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 czerwca 1968 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu promieniowania jonizującego. (Dz. U. z dnia 22 czerwca 1968 r.) (plik PDF)

USTAWA z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym1) (Dz. U. z dnia 20 października 2006 r.) (plik PDF)

Dz.U.07.162.1153 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. z dnia 8 września 2007 r.) (plik PDF)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (plik PDF)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2002 r . w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowni farmaceutycznej (Dz. U. Nr 216 poz. 1831 z 2002r.) (plik PDF)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (plik PDF)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15.03.2006r w sprawie wymagań technicznych i sanitarnych dla pomieszczeń w których można wykonywać praktykę pielęgniarek i położnych,oraz wymagań ,jakim powinny odpowiadać urządzenia i sprzęt medyczny umożliwiający udzielanie świadczeń zdrowotnych... (link do mf.gov.pl)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 roku w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (link do mf.gov.pl)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zakresu zadań lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (plik MS WORD *.doc)

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (plik Acrobat Reader *.pdf)

USTAWA z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej. - Ostatnia nowelizacja (plik MS WORD *.doc)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rejestru pielęgniarek i rejestru położnych

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych - w sprawie rejestru ielęgniarek i rejestru położnych tekst rozporządzenia podpisany przez Ministra Zdrowia

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego pielęgniarek i położnych

Przewodnik po zmianach w kodeksie pracy - 2004 rok

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 18 października 2004 r.
w sprawie wysokości opłaty za dokonanie wpisu do rejestru indywidualnych praktyk, rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk oraz rejestru grupowych praktyk pielęgniarek, położnych. (więcej w linku akty prawne)

Ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych.

Akty wykonawcze do ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych:

1.Dz. U. z 1993 r. Nr 9, poz. 45. Rozporządzenie Rozporządzenie 08.02.1993 Postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych.

2 Dz. U. z 1992 r. Nr 52, poz. 248. Rozporządzenie Rozporządzenie 08.07.1992 Tryb postępowania dotyczący stwierdzania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i zawodu położnej oraz sposób prowadzenia rejestru pielęgniarek i rejestru położnych.

Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.

Akty wykonawcze do ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej:

1 Dz. U. z 2004 r. Nr 65, poz. 602 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania w sprawach wydawania zezwoleń i wpisu do rejestru indywidualnych praktyk, indywidualnych specjalistycznych praktyk i grupowych praktyk pielęgniarek i położnych oraz danych objętych wpisem do rejestru.

2 Dz. U. z 2003 r. Nr 197, poz. 1922 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne, oraz ramowych programów specjalizacji dla pielęgniarek i położnych.

3 Dz. U. z 2003 r. Nr 197, poz. 1923 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

4 Dz. U. z 2003 r. Nr 189, poz. 1863 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2003 r. w sprawie wysokości opłaty wnoszonej przez pielęgniarkę, położną za egzamin państwowy.

5 Dz. U. z 2003 r. Nr 168, poz. 1644 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie trybu dokonywania wpisów do rejestru organizatorów kształcenia, którzy uzyskali zezwolenie na prowadzenie kształcenia podyplomowego lub uzyskali zatwierdzenie programu kształcenia, oraz szczegółowego sposobu prowadzenia tego rejestru.

6 Dz. U. z 2003 r. Nr 165, poz. 1607 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2003 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie indywidualnej praktyki, indywidualnej specjalistycznej oraz grupowej praktyki pielęgniarek i położnych.

7 Dz. U. z 2003 r. Nr 165, poz. 1606 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2003 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie zezwolenia na prowadzenie kształcenia podyplomowego pielęgniarek, położnych.

8 Dz. U. z 2003 r. Nr 156, poz. 1532 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2003 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

9 Dz. U. z 2003 r. Nr 147, poz. 1437 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2003 r. w sprawie rodzaju indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta, sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz szczegółowych warunków jej udostępniania przez pielęgniarkę, położną udzielającą świadczeń zdrowotnych.

10 Dz. U. z 2002 r. Nr 67, poz. 625 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu znajomości języka polskiego, koniecznego do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej.

11 Dz. U. z 2002 r. Nr 55, poz. 499 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2002 r. w sprawie standardów kształcenia pielęgniarek i położnych w szkołach wyższych i wyższych szkołach zawodowych.

12 Dz. U. z 2001 r. Nr 151, poz. 1722 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie opłat ponoszonych przez szkołę pielęgniarską i szkołę położnych za uzyskanie akredytacji oraz wydanie certyfikatu.

13 Dz. U. z 2001 r. Nr 83, poz. 904 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie Krajowej Rady Akredytacji Szkolnictwa Medycznego oraz trybu uzyskiwania akredytacji.

14 Dz. U. z 2000 r. Nr 69, poz. 815 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie stażu podyplomowego pielęgniarek i położnych.

15 Dz. U. z 2000 r. Nr 27, poz. 344 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2000 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem technicznym i sanitarnym urządzenia i pomieszczenia, w których można wykonywać indywidualną praktykę, indywidualną specjalistyczną praktykę i grupową praktykę pielęgniarek i położnych.

16 Dz. U. z 2000 r. Nr 8, poz. 114 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 lutego 2000 r. w sprawie stażu podyplomowego pielęgniarek i położnych.

17 Dz. U. z 1999 r. Nr 97, poz. 1137 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 1999 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej i wzoru zaświadczenia o ograniczonym prawie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej.

18 Dz. U. z 1998 r. Nr 161, poz. 1110 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 grudnia 1998 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

19 Dz. U. z 1997 r. Nr 116, poz. 750 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 września 1997 r. w sprawie zakresu i rodzaju świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, wykonywanych przez pielęgniarkę samodzielnie, bez zlecenia lekarskiego, oraz zakresu i rodzaju takich świadczeń wykonywanych przez położną samodzielnie.

20 Dz. U. z 1997 r. Nr 73, poz. 465 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 czerwca 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej oraz szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach zawieszania prawa wykonywania zawodu albo ograniczenia wykonywania określonych czynności zawodowych.

Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (tekst jednolity stan prawny na dzień 1 września 2004r.)

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (plik do pobrania w formacie .pdf - wymagany program Adobe Acrobat Reader).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 maja 2004 r.

Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej. (plik w formacie .doc MS Word)

Masz problem-zadzwoń !
(62) 763 72 13
porady udzieli
Specjalista ds. uzależnień
w każdy poniedziałek
od g. 10:00 do g. 13:00

Komitet Obrony
Pielęgniarek i Położnych

Szczegóły >>>>
 
Poparcie Prezydium ORPiP w Kaliszu dla Komitetu Obrony Pielęgniarek i Położnych
Strona główna
Aktualności
Aktualności (archiwalne)
Galeria zdjęc - 20-lecie Samorządu Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu 2011
GALERIA ZDJĘĆ
15-lecie Samorządu Pielęgniarek i Położnych Kalisz 2006
GALERIA ZDJĘĆ
z konkursów "Moja mama pielęgniarka - Moja mama położna" (I i II Edycja)
Struktura
Akty prawne
Opinie prawne
Uchwały ORPiP
Konsultanci
Wykonywanie zawodu
Ośrodek Informacyjno-edukacyjny
Ubezpieczenia OC dla pielęgniarek i położnych
Wydawnictwa
Szkolenia
Formularz kontaktowy
Kontakt
Adresy internetowe
Dokumenty do pobrania
Oferty pracy
Polityka cookies

INFORMACJA:
System "Monitorowania agresji w ochronie zdrowia" (MAWOZ)
szczegóły >>>

NIZP - PZH: "Istotne informacje o gorączce Ebola"
szczegóły >>>


Kalendarium posiedzeń
ORPiP w Kaliszu:

18 luty 2015r.
15 kwiecień 2015r.
30 czerwiec 2015r.
16 wrzesień 2015r.

Termin Sprawozdawczego Zjazdu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
w Kaliszu

27 marca 2015 r.

Termin Okręgowego Sprawozdawczo - Wyborczego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu w dniach 22 - 23 październik 2015 r.

 

Biuletyn Informacji Publicznej