STRONA ARCHIWALNA
Dziś jest: 18-06-2018 imieniny: Elżbiety, Marka, Pauli

...
 
Opinie

Kiedy pielęgniarce przysługuje urlop szkoleniowy?

Czy przekazywanie raportu pielęgniarce odbywającej zmianę bezpośrednio po zmianie innej pielęgniarki mozna traktować jako nadgodziny?

Powrót do wykonywania zawodu pielęgniarlo po okresie jego niewykonywania

Czy pielęgniarka podając lek choremu powinna poinformować go o nazwie tego farmaceutyka?

Czy należy wykonać polecenia lekarskie, które są wydawane na kilka minut przed zakończeniem zmiany?

Czy pielęgniarka może samodzielnie przy podawaniu leku dokonąć zmiany handlowej leku z zachowaniem nazwy chemicznej?

Opinia w sprawie zakresu danych zawartych na pieczątce służbowej pielęgniarki.

 
Jaka treść powinna zawierać pieczęć imienna pielęgniarki?
 
Czy podmiot leczniczy ma obowiązek zapewnić pielęgniarkom środki ochrony w postaci kremu do rąk?
 
Opinia Radcy Prawnego (NIPiP) r.pr. P. Siłakiewicza w sprawie obowiązku zwrotu do właściwej okręgowej rady pielęgniarek i położnych tzw. książeczki "prawa wykonywania zawodu" przez pielęgniarkę lub położną w przypadku zrzeczenia się przez nią prawa wykonywania zawodu.
 
Opinia prawna dotycząca dokumentacji stanowiącej podstawę dokonania wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą
 
Opinia prawna dotycząca postępowania z teczkami osobowymi pielęgniarek i położnych, które zostały skreślone z rejestru pielęgniarek i położnych
 
Jaką treść powinna zawierać pieczęć imienna pielęgniarki?
 
Czy pielęgniarka oddziałowa, przełożona pielęgniarek może pełnić swoją funkcję w formie indywidualnej praktyki wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego?
 
Opinia prawna w sprawie uprawnień pielęgniarki do zakładania cewnika do pęcherza moczowego u mężczyzn.
 
Komu przysługuje wzrost wynagrodzenia w trybie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej?
 
Czy normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych obowiązują w niepublicznym zakładzie opieki zdrowotnej udzielającym świadczeń zdrowotnych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna?
 
Wykonywanie zawodu pielęgniarki w zakładzie pracy chronionej
 
Czy pielęgniarka zatrudniona w żłobku (który posiadał status zakładu opieki zdrowotnej), na stanowisku opiekunki może w świetle obecnych przepisów być zatrudniona jako pielęgniarka?
 
Opinia prawna w sprawie czasowego powierzenia pracownikowi obowiązków innych, niż wynikające z umowy o pracę
 
Czy pielęgniarka, która ma zawartą umowę z NFZ na świadczenia pielęgniarki POZ, może podpisać umowę o podwykonawstwo z pogotowiem ratunkowym na nocną i świąteczną opiekę zdrowotną?
 
OPINIA DOTYCZACA DODATKÓW DO WYNAGRODZENIA ZA PRACE Z TYTUŁU ZATRUDNIENIA W POGOTOWIU RATUNKOWYM DLA PRACOWNIKÓW SZPITALNYCH ODDZIAŁÓW RATUNKOWYCH
 
Informacja na temat uprawnień pracownika w przypadku braku zgody pracodawcy na podjęcie przez niego kształcenia na studiach magisterskich na kierunku pielęgniarstwo.
 
Opinia prawna w sprawie zatrudniania pielęgniarek, położnych na stanowiskach kierowniczych w wyniku konkursu przeprowadzonego na podstawie art. 44a ustawy o zakładach opieki zdrowotne
 
Opinia prawna w sprawie zakresu przedmiotowego art. 19. ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. "o rozwiązywaniu sporów zbiorowych" w odniesieniu do możliwości strajku pracowników medycznych oraz sankcji prawnych za kierowanie lub uczestnictwo w strajku prowadzonym z naruszeniem powyższego przepisu.
 
Opinia prawna w sprawie zatrudnienia pielęgniarki w oddziale neonatologicznym
 
Stanowisko Departamentu Pielęgniarek i Położnych, w sprawie wykonywania badania EKG przez pielęgniarki posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa kardiologicznego
 
Odpowiedz na zapytanie prawne: czy pielęgniarka, która miała ponad 5-letnią przerwę w wykonywaniu zawodu i w ostatnim roku ukończyła studia licencjackie (pomostowe) na wydziale pielęgniarstwa musi odbyć przeszkolenie, o którym mowa w art. 15 ustawy z dnia 5 lipca 1996r. ,,o zawodach pielęgniarki i położnej,, ?
 
Przedstawiam pismo Depatramentu Pielęgniarek i Polożnych Min.Zdr.w sprawie pełnienia funkcji piel.oddziałowej przez ratownika medycznego
 
Pismo Departamentu Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia z dnia 26.11.2008 w sprawie pełenienia funkcji pielęgniarki oddziałowej przez ratownika medycznego.
 
Informacja dotycząca czasu pracy pielęgniarek zatrudnionych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w pracowni Tomografii Komputerowej.
 
Opinia prawna w sprawie konsekwencji prawnych zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu przez członka samorządu pielęgniarek i położnych dla późniejszego ubiegania się o ponowne stwierdzenie tego prawa i wpis na listę członków oipip
 
Opinia prawna w sprawie prowadzenia procedury konkursowej na stanowisko lekarza kierującego oddziałem.
 
Informacja dotycząca pracy zmianowej w systemie 12-godzinnym w odniesieniu do przepisów Unii Europejskiej Dyrektywy unijne wiążą Państwa Członkowskie Unii Europejskiej, do których są kierowane, pozostawiają jednak organom poszczególnych państw swobodę co do wyboru formy i środków włączenia ich do tzw. prawa krajowego.
 
Opinia w sprawie kwalifikacji wymaganych na stanowisku naczelnej pielęgniarki, pielęgniarki oddziałowej i przełożonej pielęgniarek w zakresie wykształcenia wyższego
 
Opinia prawna w sprawie dodatkowego wynagrodzenia za pracę pielęgniarek w soboty, niedziele i święta.
 
Opinia prawna w sprawie możliwości zawarcia umowy na realizację świadczeń medycznych w ramach prowadzonego niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej.
 
Opinia prawna w zakresie deklaracji wyboru pacjenta w przypadku rezygnacji przez pielęgniarkę rodzinną z pracy w Praktyce Lekarza Rodzinnego
 
Informacja dotycząca pracy zmianowej w systemie 12-godzinnym w odniesieniu do przepisów Unii Europejskiej
 
Informacja na temat przeciwwskazań psychofizycznych kandydatów na studia pielęgniarskie
 
Opinia prawna dotycząca przerwy w wykonywaniu zawodu pielęgniarki
 
Opinia prawna w sprawie przerwy w wykonywaniu zawodu przez pielęgniarki zatrudnione na stanowisku dyspozytora medycznego w Centrum Powiadamiania Ratunkowego.
 
Od kiedy obowiązuje nowa dyrektywa 2005/36/WE?
 
Informacja w sprawie możliwości uzyskania dofinansowania do studiów pomostowych. Informacja w sprawie możliwości uzyskania dofinansowania do studiów pomostowych.
 
Informacja w sprawie terminu ważności wydanych zaświadczeń o ukończonych szkoleniach


Opinia w sprawie "wymiany" prawa wykonywania zawodu pielęgniarki Czy pielęgniarka posiadająca prawo wykonywania zawodu wydane na podstawie dyplomu szkoły pomaturalnej bądź dyplomu liceum medycznego, a która ukończyła wyższą szkołę zawodową i uzyskała tytułu linencjata, bądź magistra powinna mieć wymienione prawo wykonywania zawodu?
 
Opinia prawna w sprawie zmiany tytułu zawodowego: "pielęgniarka" na "licencjat pielęgniarstwa" w wydanym zaświadczeniu o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki
 
Opinia prawna w sprawie zmiany grupy zaszeregowania i podwyższenia wynagrodzenia w przypadku podniesienia kwalifikacji zawodowych przez pielęgniarkę/ położną.
 
Opinia prawna w sprawie możliwości utworzenia i prowadzenia szkoły rodzenia
 
Opinia dotycząca zatrudniania położnych w Domach Pomocy Społecznej
 
Masz problem-zadzwoń !
(62) 763 72 13
porady udzieli
Specjalista ds. uzależnień
w każdy poniedziałek
od g. 10:00 do g. 13:00

Komitet Obrony
Pielęgniarek i Położnych

Szczegóły >>>>
 
Poparcie Prezydium ORPiP w Kaliszu dla Komitetu Obrony Pielęgniarek i Położnych
Strona główna
Aktualności
Aktualności (archiwalne)
Galeria zdjęc - 20-lecie Samorządu Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu 2011
GALERIA ZDJĘĆ
15-lecie Samorządu Pielęgniarek i Położnych Kalisz 2006
GALERIA ZDJĘĆ
z konkursów "Moja mama pielęgniarka - Moja mama położna" (I i II Edycja)
Struktura
Akty prawne
Opinie prawne
Uchwały ORPiP
Konsultanci
Wykonywanie zawodu
Ośrodek Informacyjno-edukacyjny
Ubezpieczenia OC dla pielęgniarek i położnych
Wydawnictwa
Szkolenia
Formularz kontaktowy
Kontakt
Adresy internetowe
Dokumenty do pobrania
Oferty pracy
Polityka cookies

INFORMACJA:
System "Monitorowania agresji w ochronie zdrowia" (MAWOZ)
szczegóły >>>

NIZP - PZH: "Istotne informacje o gorączce Ebola"
szczegóły >>>


Kalendarium posiedzeń
ORPiP w Kaliszu:

18 luty 2015r.
15 kwiecień 2015r.
30 czerwiec 2015r.
16 wrzesień 2015r.

Termin Sprawozdawczego Zjazdu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
w Kaliszu

27 marca 2015 r.

Termin Okręgowego Sprawozdawczo - Wyborczego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu w dniach 22 - 23 październik 2015 r.

 

Biuletyn Informacji Publicznej